گئورگ بورکهارت

گئورگ بورکهارت

گئورگ بورکهارت (Georg Burckhardt) متولد سال 1881، نویسنده و فیلسوف آلمانی بود.

کتاب های گئورگ بورکهارت

گیلگمش