استفان رت شافن

استفان رت شافن

دکتر استفان رت شافن (Stephan Rechtschaffen)، بیش از بیست سال تجربه به عنوان پزشک و رهبر کارگاه های بهداشت و رشد شخصی را به Timeshifting منتقل می کند. او پیشگام جنبش سلامتی و بنیانگذار موسسه مطالعات جامع اومگا در دره رود هادسون در نیویورک، یک مرکز مشهور جهان برای مطالعه جامع، بهداشت، فرهنگ، روح و هنر است. او در Rhinebeck ، نیویورک زندگی می کند.

کتاب های استفان رت شافن

لحظه «اکنون»