تریزا م. تاونر

تریزا م. تاونر

تريزا ام. تاونر استاد هنر و علوم انسانی است. همچنین استاد مطالعات ادبی می باشد. دکتر ترزا تاونر متخصص در آثار ویلیام فاکنر است و در مورد ادبیات آفریقایی-آمریکایی و ادبیات تخیلی نیز تحقیق می کند.

کتاب های تریزا م. تاونر