لیسا دانینگ

لیسا دانینگ

ليسا دانينگ زاده ی 1974  نویسنده و دانشگاهی است. او استاد گفتمانهای جنسی در دانشگاه بیرمنگام است. کار داونینگ گفتگوی بین انسانشناسی انتقادی و علوم به ویژه روانپزشکی نوآورانه است. آثار منتشر شده وی عمدتاً بر تئوری های انحراف جنسی و نظریه کوئر تمرکز دارد. ر

کتاب های لیسا دانینگ