الیزابت مورفی

الیزابت مورفی

دکتر الیزابت مورفی، روانشناسی است که از اوایل دهه 1980 با مفاهیم نوع کار کرده است. تحقیقات او در مورد تأیید، با پشتیبانی از فیلم، توسعه تفاوتهای شخصیتی عادی مطابق تئوری نوع روانشناختی است. دکتر مورفی برای بهبود ارتباطات و برطرف کردن نیازهای روابط بسیار گسترده با خانواده ها و تیم های مردم همکاری می کند. او یک مرجع آموزشی شناخته شده بین المللی است.

کتاب های الیزابت مورفی

مسیر شکوفایی بچه ها MBTI