علی اصغر مقدس

علی اصغر مقدس

علی اصغر مقدس متولد سال 1331، نویسنده ایرانی  با حوزه های تخصصی زنان, جوانان, نابرابری اجتماعی, هویت ملی و ... می باشد.

کتاب های علی اصغر مقدس

نابرابری های اجتماعی