کیارا سیمون دی فرانچسکو

کیارا سیمون دی فرانچسکو

 کیارا سیمون دی فرانچسکو (Chiara Simeone-DiFrancesco) مرکز رشد و آشتی خانواده ویسکانسین LLC را تأسیس کرد و به مدت 25 سال در یک تمرین خصوصی با زوجین کار کرد. کیارا اکنون موسسه طرح واره درمانی ازدواج و خانواده را اداره می کند، بخشی از موسسه غیرانتفاعی Healing International ، شرکت او در سال 1986 تاسیس کرد. ستوان سابق خدمات بهداشت عمومی ایالات متحده، وی بنیانگذار و رئیس ISST است. کمیته فرعی و کارگروه طرحواره درمانی زوجین و زوجین.

کتاب های کیارا سیمون دی فرانچسکو

زوج درمانی طرحواره مدار