بیوک محمدی

بیوک محمدی

بیوک محمدی متولد سال 1326، نویسنده با حوزه های تخصصی انسان‌شناسی شهری, تحقیق روش‌شناسی, تحقیق کیفی, علوم اجتماعی روش‌شناسی, علوم اجتماعی روشهای اماری, قوم‌شناسی تحقیق میدانی, ... می باشد.

کتاب های بیوک محمدی

خودت را بشناس