امیرحسین شهگلی

امیرحسین شهگلی

میرحسین شهگلی متولد 1365 در تویسرکان است. هم اکنون دانشجوی دکتری تاریخ علم دوره اسلامی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است و کارشناسی و کارشناسی ارشد را در رشته های فقه و فلسفه اسلامی در دانشگاه امام صادق (ع) گذرانده است. در همین دوره بود که مطالعات پیگیر خود را در حوزه علوم سنتی و به خصوص طبیعیات و طب نیز شروع کرد. حاصل این مطالعات تا قبل از این کتاب، ده ها سخنرانی عمومی و تخصصی با موضوعات تاریخ علم، طب، تغذیه، سبک و زندگی و تمدن اسلامی بوده است.

کتاب های امیرحسین شهگلی

زندگی سالم