علی اصغر پورعزت

علی اصغر پورعزت

علی اصغر پورعزت متولد سال 1345، نویسنده ایرانی می باشد. وی دارای دکترای خط‌مشی‌گذاری عمومی دانشگاه تربیت مدرس، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش برنامه‌ریزی نیروی انسانی دانشگاه تهران، کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه تهران، دیپلم اقتصاد اجتماعی است. پورعزت استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های علی اصغر پورعزت

مدیریت ایران


اخلاق شهروندی


اداره سالم


مدیریت ما


مدیریت اسلامی 4


عدالت زبانی