عباس رحیمی

عباس رحیمی

عباس رحیمی متولد سال ۱۳۲۰ پژوهشگر دینی است.

کتاب های عباس رحیمی

از فردا چه خبر


بصیرت نیاز همیشگی


به سوی موفقیت


امید فردا


اسراف چرا


امام خویش را بشناس


مدیر موفق


فرشتگان زمین


گریز از گناه


ازدواج موفق


مدیر! مواظب باش


امت واحده


نماز شب


شهروند موفق