کلودیا بولوینکل

کلودیا بولوینکل

كلوديا بولوينكل از 2010 تا 2016 در هیئت مدیره Prospera مستقر در مکزیک - شبکه بین المللی صندوق های زنان فعالیت می کرد. وی به عنوان مدیر برنامه یکی از انجمن های زنان آلمان ، اولین بورد مشورتی دختران را در آلمان ایجاد کرد. کتاب خودیاری او برای زنان باردار در سال 2006 توسط Abbey Press در ایالات متحده منتشر شد و از آن زمان به هفت زبان ترجمه شده است.

کتاب های کلودیا بولوینکل