مریم صانع پور

مریم صانع پور

مریم صانع پور متولد سال 1333، دارای دکترای فلسفه اسلامی ـ دانشگاه:  International College of Islamic   Sciences (ICIS) لندن ـ انگلستان-  سال اخذ : ۱۳۸۶ / ۲۰۰۸ عنوان رساله «خیال در عرفان نظری ابن عربی و جایگاه آن در حکمت متعالیه صدر المتألهین» استاد راهنما دکتر احمد بهشتی
علوم و معارف نهج البلاغه ـ  پژوهشکده نهج البلاغه – ایران – تهران -  سال اخذ: ۱۳۹۵/۲۰۱۷ عنوان رساله« اصول اخلاق ارتباطی در دنیای مجازی با تأکید بر قرآن و نهج البلاغه» استاد راهنما دکتر سید مصطفی محقق داماد می باشد.

کتاب های مریم صانع پور