دشی یر

دشی یر

دیوید دشی یر در کالج جامعه وشتناو در آن آربر، میشیگان تدریس می کند و کرسی گروه زیست شناسی است. وی دکترای خود را در فیزیولوژی از دانشگاه میشیگان دریافت کرد.

کتاب های دشی یر