مایلز مک گوایر

مایلز مک گوایر

مایلز مک گوایر نویسنده Advanced Reporting: Essential Skills for 21st Century Journalism است. وی سردبیر بنیانگذار Oshkosh Community News Network ، یک سازمان خبری غیرانتفاعی بود که از کار وی به عنوان نوآوری قابل توجه در روزنامه نگاری در جوایز نایت-باتن 2005 نام برده شده است.

کتاب های مایلز مک گوایر

خبرنویسی پیشرفته