الیزابت جنر

الیزابت جنر

الیزابت جنر (Elizabeth Jenner) نویسنده و ویراستار مستقر در لندن است، که 12 سال در کتاب های غیر داستانی کودکان کار می کند. رمان "جادوهای جادویی" در سال 2017 منتشر شد. او همچنین یک معلم یوگا است.

کتاب های الیزابت جنر

ویروس کرونا