شیرین قلم کارپور

شیرین قلم کارپور

شیرین قلم کارپور متولد سال 1331 ، شاعر ایرانی می باشد.

کتاب های شیرین قلم کارپور

جریره و شاهنامه شیرین