دی ای د واس

دی ای د واس

دیوید د واس (D.A. De Vaus) استاد برجسته جامعه شناسی ، دانشگاه کوئینزلند است.

کتاب های دی ای د واس

پیمایش در تحقیقات اجتماعی