سایمون کینگزنورث

سایمون کینگزنورث

سایمون کینگزنورث (Simon Kingsnorth) یک رهبر و استراتژیست ارشد دیجیتال با مهارت اصلی در بازاریابی دیجیتال، تحول دیجیتال و تجربه کاربر است.

کتاب های سایمون کینگزنورث