مایکل هیث

مایکل هیث

مایکل هیث یک متخصص توسعه است که مورد تقاضای سازمانها و بخشهای دولتی و خصوصی است. هدف او از این فلسفه صرفاً کمک به مردم در جهت افزایش آگاهی از مهارتها و فنونی است که زندگی کاری آنها را آسان تر و لذت بخش تر می کند. 

کتاب های مایکل هیث

رازهای رهبری موفق