کریستوفر وگستاف

کریستوفر وگستاف

کریستوفر وگستاف (CHRISTOPHER WAGSTAFF) یک مدرس ارشد گروه ایتالیایی در دانشگاه ردینگ، انگلستان است. علایق وی شامل هنر و ادبیات آینده گرایانه و رسانه ها در ایتالیا در قرن بیستم است. حوزه اصلی تخصص وی صنعت سینما در ایتالیا است، که وی در این کشور و خارج از کشور سخنرانی های گسترده ای انجام داده است. وی در حال حاضر مشغول مطالعه درباره سینمای ایتالیا پس از جنگ است. او نویسنده سینمای نئو رئالیسم ایتالیا: رویکرد زیبایی شناسی (انتشارات دانشگاه تورنتو ، 2008) است.

کتاب های کریستوفر وگستاف

دنباله رو