مهران عشریه

مهران عشریه

مهران عشریه متولد سال 1371، پژوهشگر و هنرمند تئاتر و همچنین نویسنده می باشد.

کتاب های مهران عشریه

شاعرانگی در داستان کوتاه