مجید فولادیان

مجید فولادیان

مجید فولادیان، متولد ۱۳۶۰، مشهد، دارای دكتری جامعه شناسی (گرايش نظری فرهنگی) دانشگاه تهران ۱۳۹۳، کارشناسی ارشد جامعه شناسی (گرايش روانشناسي اجتماعی) از دانشگاه تهران ۱۳۸۶ است. وی استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، نماینده وزیر علوم در هیات نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشگاه های غیرانتفاعی خراسان رضوی و مدیر کارگروه فرهنگی و اجتماعی شبکه ملی جامعه و دانشگاه می باشد.

کتاب های مجید فولادیان