مایکل کلی

مایکل کلی

روزنامه نگار برنده جایزه مایکل کلی گزارشات شاهدان عینی را از اقدامات نظامی از کویت تا بوسنی ارائه داده است. در روز شهید: وقایع نگاری یک جنگ کوچک، کلی بمباران بغداد، حمله به اسرائیل و حمله آمریکایی ها به کویت را توصیف می کند.

کتاب های مایکل کلی

نقد و قدرت