مهدی قوام صفری

مهدی قوام صفری

مهدی قوام صفری متولد سال 1339، دارای کارشناسی فلسفه از دانشگاه تبریز (سال 1366)، کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه تهران (سال 1369) و دکترای فلسفه از دانشگاه تهران (سال 1376) می باشد.

کتاب های مهدی قوام صفری