مینا صدری

مینا صدری

«مینا صدری» متولد سال 1348، هنرمند رشته نگارگری و مجسمه‌ سازی است. وی دارای مدارک کارشناسی نقاشی از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر از دانشگاه تهران و دکتری رشته پژوهش هنر از دانشگاه شاهد است. 
تألیف کتاب‌های  «نگاره‌های عرفانی»، «آسیب شناسی آموزش هنرهای سنتی در دوران معاصر»، «نگاره‌های پندآموز» و... از جمله آثار مکتوب این هنرمند است. 

کتاب های مینا صدری

نگاره های عرفانی