رابرت آگوستوس شارپ

رابرت آگوستوس شارپ

رابرت آگوستوس شارپ (R. A. Sharpe) استاد برجسته فلسفه در دانشگاه ولز، لمپتر است. کتاب های وی شامل زیبایی شناسی معاصر و موسیقی و اومانیسم است.

کتاب های رابرت آگوستوس شارپ

درآمدی بر فلسفه ی موسیقی