جیمز مک کونیکا

جیمز مک کونیکا

جیمز مک کونیکا مورخی است که مطالب زیادی درباره اراسموس و الهیات تاریخی نوشته است. او همچنین عضو برجسته کالج All Souls Oxford است.

کتاب های جیمز مک کونیکا

اراسموس