اندرو بیلی

اندرو بیلی

اندرو بیلی دانشیار گروه فلسفه در دانشگاه گوئلف، انتاریو، کانادا است.

کتاب های اندرو بیلی

متفکران بزرگ فلسفۀ ذهن