برنادت دافی

برنادت دافی

برنادت دافی رئیس مرکز کودکان توماس کورام است. او به عنوان معلم ابتدایی آموزش دیده و در زمینه های مختلف سال های ابتدایی کودکان کار کرده است. وی نایب رئیس انجمن آموزش کودکان در اوایل دوران کودکی است و در کارگروه پروژه تولد تا سه سال عضو بوده است.

کتاب های برنادت دافی