کیت پاور

کیت پاور

کیت پاور افسر پلیس سابق، مادر 3 فرزند و تصویرگر جادویی است. وی در رشته های روانشناسی، جرم شناسی و آموزش تحصیل کرده است. شوهرش راد در یادگیری سریع و قافیه مضحک متخصص است. آنها با هم درک می کنند که کودکان و والدین چقدر باید در این مبحث توانمند شوند.

کتاب های کیت پاور

بعضی غریبه ها حقه بازند