جینیس آبرامزاسپرینگ

جینیس آبرامزاسپرینگ

دکتر جنیس ابرامس اسپرینگ، دکتر متخصص ملی در زمینه های اعتماد، صمیمیت و بخشش است. وی در یک تمرین خصوصی در وستپورت، کانکتیکات، نویسنده برنده جایزه چگونه می توانم شما را ببخشم؟، شجاعت برای بخشش، آزادی برای نپرداختن و زندگی با پاپ: درس های مراقبت از والدین پیری است.

کتاب های جینیس آبرامزاسپرینگ

پیوند زخم خورده