جری وایکاف

جری وایکاف

دکتر جری وایکاف ، دکترای روانشناسی است که بیش از چهل سال با کودکان و خانواده ها کار کرده است.

کتاب های جری وایکاف

وقتی کودکتان می گوید نه!