جان دبلیو سانتراک

جان دبلیو سانتراک

جان دبلیو سانتروک دکترای خود را از کالج آموزش و توسعه انسانی دانشگاه مینه سوتا دریافت کرد. وی پیش از پیوستن به هیئت علمی دانشگاه تگزاس دالاس، در دانشگاه چارلستون و دانشگاه جورجیا تدریس می کرد. سانتراک به عنوان روانشناس مدرسه کار کرده و در حال حاضر هر ساله در مقطع کارشناسی روانشناسی آموزشی را تدریس می کند. در سال 2006، جان موفق به دریافت جایزه تدریس دانشگاه تگزاس در دالاس برتری شد. تحقیقات وی شامل نشریاتی در ژورنال روانشناسی تربیتی است که بر جنبه های زمینه ای شناخت متناسب با احساس و رفتار خودتنظیمی کودکان و همچنین برداشت معلمان از فرزندان خانواده های مطلقه تمرکز دارد. وی یکی از اعضای تحریریه های روانشناسی رشد و رشد کودک بوده است. انتشارات وی شامل این متون استثنایی مک گرا-هیل است: رشد کودک، چاپ یازدهم؛ توسعه زندگی- چاپ یازدهم؛ نوجوانی، چاپ دوازدهم؛ روانشناسی، چاپ هفتم؛ و روانشناسی تربیتی ، چاپ سوم.

کتاب های جان دبلیو سانتراک