جورج اچ ایفرت

جورج اچ ایفرت

دکتر جورج اچ ایفرت، استاد برجسته روانشناسی و رئیس سابق دانشکده علوم بهداشت و زندگی در دانشگاه چاپمن در اورنج، کالیفرنیا است. وی از نویسندگان کتاب کار ذهن آگاهی برای اضطراب و کتاب کار بی اشتهایی است.

کتاب های جورج اچ ایفرت