نائله یوسفی

نائله یوسفی

نائله یوسفی متولد سال 1371 از روستای بیسه توابع شهرستان بستک است. او از سال 1393 کارش را با مطبوعات هرمزگان و تهران در زمینه ی شعر و داستان شروع کرد. 

کتاب های نائله یوسفی

بیسه