غلامرضا جعفری ممتاز

غلامرضا جعفری ممتاز

غلامرضا جعفری ممتاز مدرس و مولف تکنیک Questionology می باشد.

کتاب های غلامرضا جعفری ممتاز

آشنایی با پرسش شناسی