کرم اکتم

کرم اکتم

کرم اکتم یکی از محققان مرکز مطالعات اروپا، کالج سنت آنتونی است و در خاورمیانه در موسسه شرقی سخنرانی می کند.

کتاب های کرم اکتم

دیروز و امروز یک ملت