هنری توماس هملین

هنری توماس هملین

هنری توماس همبلین (19 مارس 1873 - 28 اکتبر 1958) عارف انگلیسی و نویسنده اندیشه جدید بود. ماهیت تجربه و فلسفه عرفانی هامبلین مربوط به همه چیز ، قدرت مطلق و همه خیرخواهی خداوند بود ("پادشاهی یا قلمرو خدا اکنون و همیشه با ماست"). وی معتقد بود که "سلامتی فراوان، تأمین کافی، موفقیت، موفقیت و شادی وصف ناپذیر برای انسان حالت عادی است."، و برای دستیابی به این حالت، انسان نیاز به "هماهنگی با قانون کیهانی" دارد. با گذشت زمان، تأکید بر کارهای مکتوب هامبلین از نشان دادن اینکه چگونه مردم می توانند زندگی خود را از طریق اندیشه درست و ایمان تغییر دهند، به آموزش اینکه چگونه آگاهی زنده از خدا را فقط برای خود پیدا کنند، تغییر یافت. کارهای همبلین تا به امروز از طریق Hamblin Trust ، یک موسسه خیریه ثبت شده ادامه دارد که کتابها و مجله وی را منتشر می کند، "New Vision" (تاسیس در سال 1921). اعتماد موجود در سه هکتار باغ در بوشام، ساسکس غربی، همچنین محلی برای سازمان ها و رویدادهایی است که زندگی سالم و رشد شخصی را ارتقا می دهند.

کتاب های هنری توماس هملین

قدرت فکر