اندی ماسلن

اندی ماسلن

اندی ماسلن یکی از برجسته ترین نویسندگان کتاب در انگلیس است که به سازمان ها در هر اندازه کمک می کند تا از طریق کلمه نوشتاری - چه به صورت آنلاین و چه به صورت آفلاین - فروش و سود خود را ایجاد کنند. اندی عضو موسسه بازاریابی مستقیم است.

کتاب های اندی ماسلن