سیاتل

سیاتل

سیاتل (Seattle)(حدود ۱۷۸۰ تا ۷ ژوئن ۱۸۶۶) یکی از رؤسای قبیله دوامیش بود. شهر سیاتل در ایالت واشنگتن آمریکا به نام وی نامگذاری شده است. سخنرانی معروفی راجع به مسئولیت در مقابل طبیعت و احترام به حقوق سرزمینی بومیان آمریکا به وی منتسب است، اگرچه در مورد صحت این انتساب اختلاف‌نظرهای فراوانی وجود دارد.

کتاب های سیاتل