سعید حقیر

سعید حقیر

دکتر سعید حقیر متولد سال 1352، دارای مدرک دکتری در رشته تاریخ و فلسفه هنر با گرایش معماری دوران مدرن از دانشگاه سوربن – پانتئون (پاریس ۱) می باشد. وی استاد دانشکده معماری و شهرسازی – پردیس هنرهای زیبا – دانشگاه تهران است.

کتاب های سعید حقیر

کانت برای معماران


تاریخ تاریخ هنر در فرانسه


نظریه مدرنیته در معماری ایران