مروارید قاسمی اصفهانی

مروارید قاسمی اصفهانی

مروارید قاسمی اصفهانی متولد سال 1354 ، معمار و شهرساز می باشد. او کارشناسی ارشد معماری و کارشناسی ارشد طراحی شهری را در دانشگاه شهید بهشتی خوانده است. 24 سال است که فعالیت حرفه ای می کند که از این مدت 12 سال را در شرکت های مهندسین مشاور و 12 سال را نیز در دفتر شخصی خود فعالیت کرده است. او همچنین از سال 1379 به مدت 17 سال هم در دانشگاه شهید بهشتی و هم در دانشگاه هنر تدریس کرده است.

کتاب های مروارید قاسمی اصفهانی

زندگی ، فضا ، بنا ، به ترتیب


اهل کجا هستیم؟


ساختن شهرهای مردم پسند