آلن پریچارد

آلن پریچارد

آلن پریچارد (Alan Pritchard) متولد سال 1955، استاد دانشگاه وارویک می باشد.

کتاب های آلن پریچارد

تدریس اثربخش