عاطفه کرباسی

عاطفه کرباسی

عاطفه کرباسی متولد سال 1358 ، استادیار و عضو هيأت علمی دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی است. او دارای مدرک دکتری معماری از دانشگاه شهيد بهشتی ، کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه هنر تهرانو همچنین کارشناسی ارشد معماری منظر از دانشگاه تهران دانشكده هنرهای زيبا می باشد.

کتاب های عاطفه کرباسی