ابن اعثم کوفی

ابن اعثم کوفی

ابومحمد احمد بن على معروف به ابن اعثم کوفى (متوفای 314ق /926م)، محدث، شاعر و مورخ شیعى. مؤلف کتاب تاریخی الفتوح است. از زادگاه و تاریخ تولد و زندگانى وی آگاهى دقیقى در دست نیست. در نام و نسب وی نیز اختلاف کرده‌اند: یاقوت نام وی را احمد و برخى محمد آورده‌اند؛ همچنین لفظ اعثم را که لقب پدر او بوده است، گاهى دربارة خود ابن اعثم به کار برده‌اند.
یاقوت او را مورخى شیعه دانسته که نزد اصحاب حدیث ضعیف شمرده شده و تصریح کرده که خود، کتاب ابن اعثم را دیده است، اما شوشتری او را شافعى مذهب و از ثقات متقدمین دانسته است. ابن اعثم شعر نیز مى سرود و یاقوت ابیاتى از اشعار او را که برای ابوالحسین بن سلامى بیهقى انشاء کرده، آورده است. ابن حجر شعر او را متوسط شمرده است.

کتاب های ابن اعثم کوفی

الفتوح