ویکتور داویدوویچ پکلیس

ویکتور داویدوویچ پکلیس

ویکتور داویدوویچ پکلیس متولد 5 اکتبر 1921 در اوکراین و درگذشته 12 ژانویه 1997 در موسکو ، نویسنده ی اهل جماهیر شوروی بود.

کتاب های ویکتور داویدوویچ پکلیس

توانایی های خود را بشناسید