شیرین کریمی

شیرین کریمی

شیرین کریمی متولد سال 1375، شاعر جوان می باشد.

کتاب های شیرین کریمی

پایکوبی روی میخ ها


چرا شد محو از یاد تو نامم


مهتاب پیدا نیست


حباب های آرزو


پرواز در باران