شیرین کریمی

شیرین کریمی

شیرین کریمی متولد سال 1375، شاعر جوان می باشد.

کتاب های شیرین کریمی

خنیاگر فاجعه


سفر شهرزاد


چرا شد محو از یاد تو نامم


خواستن ناممکن


پایکوبی روی میخ ها


مهتاب پیدا نیست


حباب های آرزو


پرواز در باران