روح الله قادری

روح الله قادری

کتاب های روح الله قادری

تفکر طراحی


رهبری در سازمان ها


پژوهش تفکر طراحی