جری دی مور

جری دی مور

جری دی مور باستان شناس انسان شناسی و استاد انسان شناسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در دومینگوئز هیلز، کالیفرنیا است. علایق پژوهشی وی بر مناظر فرهنگی، باستان شناسی معماری و سازگاری های انسانی در سواحل شمالی پرو و شمال باخا کالیفرنیا متمرکز است.

کتاب های جری دی مور